Artikelen

rss

Nieuws

Laatste nieuws van Ardent

BTW tips voor aangifte over 2017, let op laatste week!

BTW tips voor aangifte over 2017, let op laatste week!

Let op! De laatste week voor de aangifte btw over 2017 is aangebroken! We hebben nog een paar tips voor u.

1. Laatste jaar voor de KOR?

Pas deze in 2017 nog toe! Pas in uw laatste btw-aangifte van 2017 de kleineondernemersregeling (KOR) nog toe. De KOR in zijn huidige vorm zal naar verwachting de komende jaren verdwijnen. Eind 2016 berichtte de staatssecretaris dat onderzocht wordt of de KOR vervangen kon worden door een omzetgerelateerde vrijstelling die naar keuze wel of niet kan worden toegepast. In de bijlagen bij de Miljoenennota 2018 is aangekondigd dat een omzetdrempel van € 17.500 zal worden gehanteerd. Ondernemers die minder dan € 17.500 aan omzet behalen kunnen kiezen voor een vrijstelling van btw en ontheffing van administratieve verplichtingen. Deze nieuwe regeling zou vanaf 2019 moeten worden ingevoerd.

Voorwaarden KOR

U komt in 2017 nog in aanmerking voor de KOR, als u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) verschuldigd bent. U hoeft dan een deel van uw verschuldigde btw niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% indien u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw verschuldigd bent. Ga daarom na of u de KOR in 2017 kunt toepassen en pas deze toe in uw laatste btw-aangifte van 2017.

Geen KOR voor bv

De KOR kan alleen worden toegepast door natuurlijke personen. Hieronder vallen ook samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma. Maar verricht u uw onderneming bijvoorbeeld vanuit een bv? Dan kunt u de KOR niet toepassen.

 

2. Vergeet niet uw btw te herzien over (on)roerende zaken uit het verleden

Heeft u in de afgelopen tien jaar een onroerende zaak met btw aangeschaft? Dan moet u in de laatste btw-aangifte van 2017 weer beoordelen of u de destijds in aftrek gebrachte btw moet herzien.

Belaste versus vrijgestelde prestaties

U moet herzien als de verhouding van het gebruik van de onroerende zaak voor btw-belaste prestaties versus btw-vrijgestelde prestaties is gewijzigd ten opzichte van het jaar van aanschaf. Heeft u in 2017 verhoudingsgewijs meer belaste prestaties verricht? Dan krijgt u btw terug. Maar zijn de belaste prestaties verhoudingsgewijs afgenomen, dan moet u btw terugbetalen.

Zakelijk versus privégebruik

U moet ook herzien als u een onroerende zaak gemengd gebruikt (dat wil zeggen deels zakelijk en deels privé). U moet dan gedurende de herzieningstermijn beoordelen of het zakelijk en privégebruik niet is gewijzigd. Is uw zakelijk gebruik verhoudingsgewijs gestegen, dan krijgt u btw terug. Maar is uw zakelijk gebruik verhoudingsgewijs afgenomen, dan moet u btw terugbetalen.

Tip:

Voor roerende zaken waarop wordt of kan worden afgeschreven moet u ook beoordelen of u de destijds in aftrek gebrachte btw moet herzien. Voor roerende zaken geldt echter een kortere periode, namelijk gedurende de vier jaar na het jaar van ingebruikname.

Wilt u meer weten over de gevolgen van de herziening voor uw laatste btw-aangifte van 2017, neem dan contact op met onze adviseurs.

 

3. Btw privégebruik auto in laatste btw-aangifte van 2017

Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet in de laatste btw-aangifte van 2017 btw over het privégebruik betaald worden. Vergeet dat niet mee te nemen in de aangifte.

Let op!

Woonwerkverkeer is voor de btw ook privé. Een auto die in de loonbelasting buiten schot blijft omdat het aantal privékilometers minder dan 500 kilometer is, krijgt daarom veelal wel te maken met een btw privégebruik. Dit geldt in ieder geval voor de woonwerkkilometers (die voor de loonbelasting zakelijk zijn, maar voor de btw privé) maar ook voor de gereden maximale 500 kilometers. 

Forfaitaire regeling

Voor het btw privégebruik kunt u gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing over het privégebruik gaat u dan uit van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Tip:

Is een auto al vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming gebruikt, dan geldt een lager forfait van 1,5%. Dit lagere forfait van 1,5% mag u ook toepassen als u bij aankoop van de auto geen btw in aftrek heeft gebracht.

Werkelijk privégebruik

Als u het werkelijke privégebruik weet, kunt u geen gebruik maken van de forfaitaire regeling. Dit kan soms voordeliger zijn dan toepassing van de forfaitaire regeling. Wilt u hier gebruik van maken, dan zult u een registratie van de gereden kilometers moeten bijhouden.

Forfaitair bedrag te hoog?

Door een arrest van de Hoge Raad uit 2017 hoeft niet altijd de forfaitaire regeling te worden toegepast als er geen kilometeradministratie is. In sommige gevallen valt de forfaitaire regeling namelijk te hoog uit, volgens de Hoge Raad. U moet dit wel in redelijkheid aannemelijk maken en daarbij alle omstandigheden meenemen. Hierbij moet u in ieder geval rekening houden met:

- de aard van uw onderneming;

- de zakelijke doeleinden waarvoor de ter beschikking gestelde auto binnen uw onderneming gebruikt wordt;

- de positie en de werkzaamheden binnen de onderneming van de persoon die de auto  gebruikt;

- de wijze waarop de auto voor privédoeleinden mag worden gebruikt of is gebruikt (zoals voor woonwerkverkeer).

Tip:

Deze uitspraak kan bijvoorbeeld mogelijkheden bieden voor de volgende situaties: het gebruik van een auto voor storingsdiensten, een verbod op privégebruik en als de forfaitaire berekening hoger is dan de totaal in aftrek gebrachte btw in een jaar.

 

4. Beoordeel of uw huurder voldoende belaste prestaties verricht

Verhuurt u uw onroerende zaak met btw omdat u samen met uw huurder daarvoor geopteerd heeft? Controleer dan of uw huurder nog voldoende belaste prestaties verricht. Doet hij dat namelijk niet meer, dan mag u niet langer met btw verhuren aan uw huurder.

Btw-belaste verhuur

Verhuur van onroerende zaken is over het algemeen vrijgesteld van btw. In bepaalde gevallen kunt u samen met uw huurder kiezen om toch met btw te verhuren. Uw huurder moet de onroerende zaak dan wel voor ten minste 90% (in sommige situaties 70%) voor btw-belaste prestaties gebruiken. Doet hij dat niet meer, dan mag u niet langer btw-belast verhuren aan deze huurder, maar moet u vrijgesteld verhuren.

Ongewenste gevolgen vrijgesteld verhuren

Als u vrijgesteld moet verhuren, heeft dit gevolgen voor uw inkoop-btw, bijvoorbeeld op onderhoud, die dan niet langer aftrekbaar is. Bovendien loopt u binnen de herzieningstermijn aan tegen gedeeltelijke herziening van de btw op de aanschaf van de onroerende zaak. U moet dan een deel van de destijds door u in aftrek gebrachte btw terugbetalen.

Let op!

Als de huurder in een jaar niet voldoet aan de voorwaarde dat hij de onroerende zaak voor ten minste 90% btw-belast gebruikt, hoeft u niet in alle gevallen de btw-belaste verhuur met terugwerkende kracht te corrigeren naar vrijgestelde verhuur. Onze adviseurs kunnen u hierover meer vertellen.

Verplichte informatie van huurder

Uw huurder is verplicht om u binnen vier weken na afloop van het boekjaar te informeren als hij de onroerende zaak niet ten minste 90% voor btw-belaste prestaties gebruikt.

Tip:

Als uw huurder niet aan deze verplichting voldoet, loopt u het risico dat u ten onrechte met btw verhuurt. Vraag uw huurder daarom om binnen vier weken na afloop van het boekjaar schriftelijk aan u te verklaren of hij de onroerende zaak ten minste 90% voor btw-belaste prestaties gebruikt.

 

5. Neem contact op met koper van in 2016 of 2017 met btw verkochte onroerende zaak

Als u in 2016 of in 2017 met btw een onroerende zaak heeft verkocht, moet u controleren of de koper aan de voorwaarden is blijven voldoen. Is dat niet het geval, dan wordt de verkoop met terugwerkende kracht alsnog geacht vrijgesteld van btw te zijn. Met alle mogelijke nadelige gevolgen van dien.

Btw-belaste verkoop

Bij verkoop van een onroerende zaak kunt u samen met de koper opteren voor een btw-belaste verkoop. Heeft u dat gedaan, dan geldt het jaar van levering en het daarop volgende jaar als referentieperiode. De koper moet binnen vier weken na afloop van die referentieperiode verklaren of hij de onroerende zaak voor ten minste 90% (sommige situaties 70%) heeft gebruikt voor btw-belaste prestaties. Heeft hij de onroerende zaak voor minder dan 90% voor btw-belaste prestaties gebruikt, dan wordt de levering van de onroerende zaak met terugwerkende kracht alsnog een btw-vrijgestelde levering. Dit heeft btw-gevolgen voor de zowel de verkoper als de koper. Onze adviseurs kunnen u hierover meer vertellen.

Tip:

Vraag de koper van de met btw geleverde onroerende zaak om binnen vier weken na de referentieperiode te verklaren of het btw-belaste gebruik ten minste 90% is.Commentaar is gesloten